Semalt hünärmeni: “CloudFlare Botnet”

Köp serwerlere hüjüm edýän täze botnet hyzmaty bar. Täze botnetiň ady ýok, ýöne köp DDoS hüjümine sebäp bolýar. Botnetler zyýanly işleri ýerine ýetirmek üçin ekspluatasiýa, zyýanly programma üpjünçiligi we wirus döredýän IT hünärmenlerinden gelýär. Täze botnet hüjümi, mysal üçin Mirai botnet ýaly botnet ýaly hereket edýär. Bu botlar ulgamy bir gezekde birnäçe serweri düşürmek ukybyna eýedir. Bu ekspluatasiýa, Hyzmat hüjümlerinden ýüz öwürmek. IoT enjamlarynyň bu hüjüme gowşaklygy bilen baglanyşykly ýüze çykýan meseleler bar. Bu enjamlar Ro Christmasdestwo döwründe köp satuw gazanar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý bu döwürde hakerleriň dürli serwerlere köp sanly botnet hüjümini ýerleşdirip biljekdigini düşündirýär.

23-nji noýabrda “CloudFlare” 400Gbit / s tizlikde we 172 Gbit / sek çäkde adaty bir botnet hüjümini gördi. Bu DDoS hüjümine jogap bermek üçin “CloudFlare” hünärmenleri 8,5 sagada golaý wagt aldy. Botnet hüjümi, belli bir serwerleriň hyzmatyny inkär etmek üçin on gün gerek boldy. Bu botnet hüjümi, Mirai botnetinden köp dürli aýratynlyklary bolan çylşyrymly şifrlemäni ulanýardy. Mysal üçin, şol bir TCP protokolyna hüjüm edýän uly Layer 3 we Layer 4 suw joşmalary bardy. Germaniýada “Doýçe Telekom” müşderileriniň hyzmatyndan ýüz öwürmegine sebäp bolan hüjüm boldy.

Botnetler oýun dünýäsine täsir edip biler

Bu Ro Christmasdestwo, oýunçylar käbir torlaryna haker hüjümlerini başdan geçirip bilerler. Microsoft Xbox konsollarynyň käbiri şeýle hüjümlere sezewar boldy. Hatda “Sony” -iň “PlayStation” ulgamlarynda botnet maşynlaryndan hüjümler boldy. Üstünlikli kärhanalaryň köpüsi baýramçylyk möwsüminde ägirt uly hüjümleri başdan geçirýärler.

Elektron söwda web sahypalary bolan täjirçilik kärhanalary hem botnet hüjümlerinden ejir çekip bilerler. Bir sahypa ýykylsa, sanly marketing tagallalarynda köp erbet ösüşler bolup biler. Mysal üçin, web sahypaňyzyň reýtingi SERP-den peselip biler. Beýleki ýagdaýlarda, müşderiler web sahypaňyza bolan ynamyny ýitirip, netijede bäsdeşleriňiziň müşderisi bolup bilerler. Hasaplaýjy SEO usullarynyň käbiri bäsdeş sahypaňyza botnet hüjümlerini ulanýar. Bu gara şlýapa usullary, zyýanly hüjümleriň özlerine goragsyz ulgamlara aralaşmagyna kömek edýär.

Netije

Her bir elektron söwda kärhanasy ulanyjylaryna howp döredip biljek kiberhüjümlerden habarly bolmalydyr. Ulanyjylara öz torlaryny botnet traffiginden goramagyň iň oňat usullaryny almak üçin uly zerurlyk bar. Pastakyn geçmişde serwerleriň ýüzbe-ýüz bolýan hyzmatlaryndan ýüz öwürmek üstünlikli boldy. Kärhanalar bu hüjümlerden uly ýitgi çekýärler. Zombie kompýuterleriniň kompýuter torlaryna hüjüm edýän birnäçe ulgamy bar. “CloudFlare” kompaniýasyndaky işleri ysmaz eden hüjümi başdan geçirdi. Kärhanalaryň köpüsi bu hüjümlere sezewar edilýär. Bu gollanmada şular ýaly hüjüme garşy göreşmegiň täze usullaryny alyp bilersiňiz. Şeýle hem serweriňizdäki botnet traffigini süzmek möhümdir.

mass gmail